Característiques del projecte

El projecte està caracteritzat per les següents opcions didàctiques estratègiques:

Partir dels problemes que el món actual planteja als alumnes
Aquests problemes es seleccionen amb la finalitat de:

• ser rellevants des d’un punt de vista científic i social
• ser adequats a les capacitats i actituds dels alumnes
• i permetre aprendre quan es resolen

 

Formular preguntes en context

• Es treballen els continguts científics d’una manera contextualitzada, com a requisit per poder avaluar competències
• Les situacions o problemes proposats serveixen per promoure l’aprenentatge dels continguts seleccionats i es fonamenten en la seva rellevància social
• L’alumnat ha de poder copsar que l’aprenentatge és útil en la seva vida quotidiana i que li possibilita afrontar la resolució́ de problemes reals

 

El ritme d’aprenentatge

• Un cop introduït un fenomen s’hi retorna en activitats posteriors per tal de completar-ne l’explicació amb un nivell més gran d’abstracció
El cicle d’aprenentatge (exploració, introducció de nous punts de vista, estructuració i aplicació dels nous models) confereix un ritme comunicatiu a la interacció docent
• L’acció, les representacions abstractes i els llenguatges que constitueixen l’activitat científica dels alumnes progressen gràcies a la discussió i representació dels fenòmens

 

La modelització

• Un model es pot definir com una xarxa d’idees, experiències, analogies i llenguatges, construïda per respondre preguntes sobre fets dels món, compatible amb les dades provinents de l’experimentació́ i amb un gran poder explicatiu i predictiu
• Els models permeten idealitzar algun fet o fenomen especialment representatiu, perquè l’expliquen utilitzant models científics. En l’activitat científica escolar, aquest fet paradigmàtic permet construir explicacions d’altres fenòmens semblants
• Els models han de ser pocs, però̀ bàsics i essencials des del punt de vista de la disciplina. Han de permetre interpretar situacions diverses i afrontar la resolució́ de problemes rellevants de la societat

 

Coneixements relacionats amb el context o problema objecte d’estudi

• Són informacions sobre fets, dades i tècniques concretes que tenen a veure amb la situació́ escollida per a l’aprenentatge dels continguts i que són necessàries per resoldre el problema plantejat
• Aquests coneixements són a l’abast de tothom, principalment a través d’Internet. És important aprendre a trobar-los i a llegir-los críticament, per decidir si podem confiar en la seva validesa
• No cal dedicar massa temps a la recollida i transcripció́ literal d’informació́. La recerca d’informació́ té sentit sempre que sigui útil per respondre una pregunta, resoldre un problema, trobar evidencies o per contrastar els propis punts de vista amb els d’altres

 

La multidisciplinarietat

• Els alumnes viuen en un món que funciona de manera global i han de conèixe’l a partir de les disciplines que l’estudien però que ho fan de manera parcel·lada
• La formació científica a l’ESO ha de permetre formar ciutadans capaços de prendre decisions i justificar-les en situacions relacionades amb els models científics. Comprendre el funcionament global del món permet donar significat als fenòmens importants en la vida de les persones
• Les unitats didàctiques són multidisciplinàries. Mostren un món global, però l’expliquen de manera disciplinària. Es dóna molta importància a l’estil narratiu per tal de relacionar una disciplina amb les altres

 

El llenguatge

• El llenguatge no és sols vocabulari i gramàtica: el llenguatge és un sistema de recursos per construir significats. S’ha d’aprendre a llegir textos de ciències
• Té un paper fonamental en l’ensenyament i aprenentatge de les ciències, i en la gènesi del coneixement científic. A la classe, però̀ també́ a fora, parlem, discutim, llegim i escrivim sobre ciència
• Treballar què és una descripció́, una justificació́ o una argumentació́ científica, afavoreix que alumnat ho posi en practica adequadament i millori tant el llenguatge com el coneixement científic